help-header

شیوه‌ی دریافت گواهی‌نامه‌ی chainدار با استفاده از مرورگر

یک روش ساده برای دریافت گواهی‌نامه‌ی chainدار برای سایت، استفاده از مرورگر است. در این مطلب به چگونگی Export فایل گواهی‌نامه با استفاده از مرورگرهای FireFox و Chrome می‌پردازیم.

 

دریافت فایل گواهی‌نامه‌ی chainدار با استفاده از مرورگر Mozilla FireFox

مراحل انجام این کار با استفاده از مرورگر Mozilla FireFox به‌شکل زیر است:

۱. صفحه‌ی مربوط به سایت خود را در مرورگر FireFox باز کنید. سپس روی آیکون قفل در کنار نشانی سایت کلیک و گزینه‌ی «Certificate» را انتخاب کنید.

گواهی‌نامه‌ی chainدار

۲. در بخش بعد روی «More Information» کلیک کنید.

گواهی‌نامه‌ی chainدار

۳. در صفحه‌ی باز شده روی گزینه‌ی «View Certificate» کلیک کنید.

۴. در پنجره‌ی باز شده به بخش «Details» بروید، سپس روی گزینه‌ی «Export» کلیک کنید.

۵. در پنجره‎ی باز شده می‌توانید مکان ذخیره شدن فایل گواهی‌نامه را انتخاب کنید، سپس از بخش «Save as Type»، گزینه‌ی «(509 certificate with chain (PEM» را انتخاب و درنهایت روی Save کلیک کنید.

 

دریافت فایل گواهی‌نامه Chainدار با استفاده از مرورگر Chrome

۱. نشانی سایت خود را در مرورگر وارد کنید. سپس روی علامت قفل در کنار نشانی سایت کلیک و گزینه‌ی «Certificate» را انتخاب کنید.

۲. در پنجره‌ی باز شده به بخش «Details» بروید و گزینه‌ی «Copy to File» را انتخاب کنید.

۳. در پنجره‌ی باز شده روی Next کلیک کنید.

۴. در صفحه‌ی جدید، گزینه‌ی (Cryptographic Message Syntax Standard-PKCS #7 Certificates (.P7B را انتخاب کنید، سپس تیک گزینه‌ی Include all certificates in the certificate path if possible را بزنید. درنهایت روی Next کلیک کنید.

۵. در مرحله‌ی بعد روی Browse کلیک کنید.

۶. در پنجره‌ی باز شده نام و مکانی را برای ذخیره‌ی فایل انتخاب و روی گزینه‌ی Save کلیک کنید.

۷. روی Next کلیک کنید تا به مرحله‌ی بعد بروید.

۸. روی Finish کلیک کنید تا مراحل export فایل به اتمام برسد.