help-header

شیوه‌ی محاسبه‌ی آیتم‌های محصولات فاکتور در صورت‌حساب‌های آروان

قیمت براساس آیتم‌های محصولات بر ساعت و به‌شکل پلکانی محاسبه می‌شود. برای نمونه، قیمت CPU را در نظر می‌گیریم که 1 هسته در ساعت رایگان و بیش از  ۱ هسته در ساعت، به‌ازای هر هسته بیش‌تر در ساعت، 490 ریال محاسبه می‌شود.

برای نمونه، فرمول محاسبه‌ برای کاربری با 2 هسته CPU برای مدت زمان ۹ ساعت به شکل زیر است.

مبلغ نهایی(ريال) =قیمت واحد x مدت زمان استفاده x (مقدار رایگان – مقدار منابع)

(2– 1) x 9x 490= 4,410 (ریال)

برای اطلاع از فهرست قیمت‌ها و قیمت‌های پلکانی درست، صفحه‌ی «شیوه‌ی قیمت‌گذاری محصولات آروان» را ببینید.

اگر شما از محصول رایانش ابری (IaaS) استفاده می‌کنید، باید در نظر داشته باشید که با خاموش بودن ابرک، مقدار استفاده از دیسک‌ها هم‌چنان محاسبه خواهد شد، به‌ همین دلیل برای نمونه در مثال بالا اگر از دیسک، ۵۰.۶۷ ساعت استفاده شود، اما از CPU و RAM به‌مدت ۹ ساعت استفاده شده باشد، یعنی این ابرک به‌مدت ۹ ساعت روشن و ۴۱.۶۷ ساعت خاموش بوده است که در مجموع ۵۰.۶۷ ساعت از ساخته شدن آن می‌گذرد.

هم‌چنین در نظر داشته باشید با Resize کردن منابع ابرک خود، مقدار استفاده‌ی شما برابر با میانگین استفاده از آن منبع است.