help-header

موجودی کیف پول در صورت‌حساب‌های آروان

برای مشاهده‌ی موجودی کیف پول، از منو صورت‌حساب با کلیک روی تراکنش‌های انجام شده یا فاکتورهای صادر شده، می‌توانید اقدام کنید.

accounting-5.jpg

در این قسمت، ۳ باکس قرار دارند:

  • موجودی کیف پول: مجموع تراکنش‌های افزایشی (پرداخت‌ها یا کد هدیه) و کاهشی (فاکتورهای بسته شده) را نشان می‌دهد.
  • مصرف این ماه: میزان استفاده شده از منابع در طول ماه جاری (فاکتور جاری) را نمایش می‌دهد.
  • اعتبار باقی‌مانده: تفریق مبلغ «مصرف این ماه» از «موجودی کیف پول» را نمایش می‌دهد.