help-header

Whitelist کردن آدرس‌های IP ابر آروان در .htaccess

برای Whitelist کردن آدرس‌های IP ابر آروان در فایل htaccess. تنها کافی است IPهای ابر آروان را مانند نمونه زیر، با استفاده از دستور Allow به این فایل اضافه کنید.

 

 Allow from 185.143.232.0/22

IPهای به‌روز شده‌ی ابر آروان را در این بخش مشاهده کنید.