help-header

اجرای اپلیکیشن با استفاده از CLI در سکوی ابری آروان

یکی از راه‌های ایجاد اپلیکیشن روی سکوی ابری آروان، استفاده از کامندلاین اختصاصی یا CLI آن است. در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی استقرار یک اپلیکیشن روی سکوی ابری آروان به کمک این CLI می‌پردازیم.