help-header

اجرای اپلیکیشن با استفاده از CLI در کانتینر ابری آروان

یکی از راه‌های ایجاد اپلیکیشن روی کانتینر ابری آروان، استفاده از کامندلاین اختصاصی یا CLI آن است. در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی استقرار یک اپلیکیشن روی کانتینر ابری آروان به کمک این CLI می‌پردازیم.