help-header

استفاده از کنسول و بررسی لاگ Container

پس از استقرار اپلیکیشن روی سکوی ابری، دسترسی‌های مختلفی برای مدیریت و کنترل آن وجود خواهد داشت. در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی دریافت اطلاعات، استفاده از کنسول و بررسی لاگ Container می‌پردازیم.