help-header

استفاده از Docker Registry

پس از استقرار Docker Registry روی سکوی ابری آروان به کمک کاتالوگ‌های مختلف، می‌توان از آن برای کارهایی مانند نگهداری و مدیریت Imageها استفاده کرد.

در این ویدیو آموزشی به شیوه‌ی استفاده از Docker Registry مستقر شده روی سکوی ابری آروان می‌پردازیم.