help-header

ویدیو آموزشی اجرای اپلیکیشن از طریق مانیفست Kubernetes

ممکن است برای بخش‌های مختلف اپلیکیشن خود به‌وسیله‌ی Kubernetes مانیفست‌هایی نوشته باشید. با استفاده از سکوی ابری آروان، امکان استقرار این مانیفست‌ها، که از پیش برای اجرا شدن اپلیکیشن نوشته شده‌اند، وجود دارد.

در این ویدیو آموزشی شیوه‌ی اجرا و استقرار اپلیکیشن‌ها از طریق مانیفست‌های Kubernetes را بررسی می‌کنیم.