help-header

مدیریت صفحات اختصاصی در CDN ابر آروان

ویژگی صفحات اختصاصی در CDN ابر آروان به شما امکان شخصی‌سازی صفحه‌های مختلف وب‌سایت، مانند صفحه‌‌های خطا را می‌دهد. با استفاده از تنظیمات این بخش ‌می‌توانید مشخص کنید که در صورت نیاز به نمایش صفحه‌ای خاص برای کاربر، این صفحه به‌شکل از پیش تعریف شده‌ای نمایش داده شود.

در این ویدیو آموزشی شیوه‌ی استفاده و مدیریت صفحات اختصاصی یا Custom Pageها در شبکه‌ی توزیع محتوای ابر آروان را بررسی می‌کنیم.