help-header

ویدیو آموزشی استفاده از Docker Registry در پنل کاربری ابر آروان

 Docker Registry فضایی برای ذخیره‌سازی و نگه‌داری از Imageهای داکری در سرویس‌های PaaS است که از طریق آن می‌توانید به‌سادگی به Imageهای داکری مورد نظر خود دسترسی داشته باشید.

در این ویدیو آموزشی شیوه‌ی استفاده از Docker Registry در پنل کاربری ابر آروان را بررسی می‌کنیم.