help-header

تنظیمات زیرنویس ویدیوها

 

در پلتفرم ویدیو ابر آروان می‌توانید برای ویدیوهای خود یک یا چند زیرنویس قرار دهید. این‌کار هم در زمان آپلود و هم پس از آن امکان‌پذیر است. هم‌چنین در صورت نیاز می‌توانید زیرنویس را حذف کرده و یا تغییر دهید.

در این راهنما، شیوه‌ی قرار دادن زیرنویس روی ویدیو در پلتفرم ویدیو ابر آروان و تنظیمات مربوط به مدیریت آن‌را بررسی می‌کنیم.