help-header

تنظیمات آدرس مقصد در نسل جدید امنیت ابری آروان با الگوی Glob

پیش از این، تغییر رفتار پیش‌فرض محصولات امنیت ابری آروان برای نشانی‌های مختلف دامنه، با استفاده از «قوانین صفحات» انجام می‌شد. در نسل جدید این محصولات، این کار از طریق تعریف قوانین در محصول مورد نظر انجام می‌شود. این قوانین، برای مشخص کردن نشانی از شیوه متفاوتی از قوانین صفحات به نام «الگوی Glob» استفاده می‌کنند.

 الگوهای Glob شیوه مرسومی در سیستم‌عامل‌های *nix برای انطباق نشانی هستند. در این شیوه، فرانویسه‌های زیر برای تعریف الگوی یک بخش از نشانی معرفی شده‌اند:

  •  ?:‌ یک نویسه از هر نوعی
  •  *: هر رشته از نویسه‌ها (حتا رشته خالی)
  •  [...]: فقط نویسه‌هایی که در براکت آمده. نویسه‌ها می‌توانند به صورت یک بازه (مثل a-z) تعریف شوند. برای استفاده از «-» به عنوان یکی از نویسه‌ها، باید آن‌را در انتها آورد. مثل:‌ [-abc]
  •  [...!]: هر نویسه‌ای به جز نویسه‌هایی که در براکت آمده.

هیچ‌یک از این فرانویسه‌ها شامل کاراکتر جداکننده نشانی «/» نمی‌شوند. به همین دلیل برای بررسی یک الگو در تمام زیرشاخه‌ها باید از فرانویسه «**» (بدون هرگونه پسوند یا پیشوند) استفاده کرد.

 توجه: الگوهای Glob در نسل جدید امنیت ابری آروان به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیستند.

نکته: با در نظر گرفتن فرم کلی  <scheme>://<hostname>/<path> برای نشانی‌ها، الگوها فقط با قسمت <hostname>/<path> مقایسه می‌شوند (و قسمت <scheme>:// لحاظ نمی‌شود).

 

با فرض اینکه تنظیمات مربوط به دامنه example.com را انجام می‌دهید، در جدول زیر می‌توانید نمونه‌هایی از الگوهای Glob و موارد انطباق و عدم انطباق آن‌ها را ببینید:

 

الگو

انطباق

**

*example.com/**

هر مسیری از هر زیردامنه‌ای

example.com/**

هر مسیری در example.com (و نه زیردامنه‌های آن)

*example.com

هر زیردامنه‌ای از example.com

example.com/test*

منطبق با

example.com/test

example.com/tests

example.com/TeSt

عدم انطباق با

example.com/atest

example.com/test/icon.jpg

example.com/assets/**/*.jpg

منطبق با

example.com/assets/icon.jpg

example.com/assets/images/bg.jpg

example.com/assets/images/icons/ok.jpg

عدم انطباق با

example.com/assets/icon.png

api.example.com/v?

منطبق با

api.example.com/v1

api.example.com/v2

عدم انطباق با

api.example.com/v

api.example.com/v1/items

api.example.com/v[0-9]/**

منطبق با

api.example.com/v1

api.example.com/v1/items

عدم انطباق با

api.example.com/v

api.example.com/va