help-header

لیست repository (مخزن‌های) لینوکس

در توزیع‌های پرطرفدار لینوکس (مانند ابونتو، دبیان، آرچ و...)، پیکیج‌های نرم‌افزاری معمولن از طریق سایت/‌سایت‌های مرجعی که به آن مخزن و یا Repository می‌گویند، نصب می‌شود.
هر توزیع لینوکس به شکل پیش‌فرض از مخزن رسمی برای نصب پکیج‌ها استفاده می‌کند اما کاربران آزاد هستند تا از مخازن دیگر نیز پکیج‌های مورد نظرشان را نصب کنند که می‌تواند به دلیل کندی سرعت دانلود یا ایجاد مشکل در ارتباط با مخزن پیشفرض باشد.
استفاده و جایگزین کردن مخازن یا Repository‌ها در توزیع‌های مختلف لینوکس،‌ تنظمیات متفاوتی دارد که در ادامه این مطلب این تنظیمات را برای محبوب‌ترین توزیع‌ها شرح می‌دهیم.

نکته: در هر کدام از مراحلی که در این مطلب شرح داده می‎شود، باید دسترسی root به فایل تنظیمات را داشته باشید. برای اخذ دسترسی،‌ می‌توانید از دستور sudo در ابتدای تمامی دستورات و یا کاربر root استفاده کنید.

مخزن پیشنهادی ما در این مطلب سایت docker-registry.ir است، اما شما می‌توانید از هر مخزن دیگری که مد نظرتان هست با همین شیوه استفاده کنید.

مخازن توزیع دبیان

برای تنظیم مخازن در توزیع دبیان ابتدا نام فایل اصلی تغییر می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list-bac-1

سپس فایل /etc/apt/sources.list را باز کرده با استفاده از یک ادیتور متن، محتویات زیر را داخل آن قرار می‌دهیم:

nano /etc/apt/sources.list

#deb http://MIRROR/DIST/ VERSION [COMPONENT1] ...

deb http://a.docker-registry.ir/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://a.docker-registry.ir/debian/ buster main contrib non-free
deb http://a.docker-registry.ir/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://a.docker-registry.ir/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb http://a.docker-registry.ir/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://a.docker-registry.ir/debian-security/ buster/updates main contrib non-free

توجه داشته باشید که این تنظیمات مربوط به نسخه‌ی Buster از توزیع دبیان است که شما می توانیم بر اساس نسخه‌ی مورد نظرتان، آن را تغییر دهید.

برای بازگشت به تنظیمات گذشته کافیست فایل پشتیبان را با دستور زیر جایگزین کنید:

cp -rfp /etc/apt/sources.list-bac-1 /etc/apt/sources.list

مخازن توزیع اوبونتو

تنظیمات این توزیع نیز مانند توزیع دبیان است. برای تنظیم مخازن در توزیع اوبونتو ابتدا نام فایل اصلی را تغییر می‌دهیم:

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list-bac-1

سپس فایل /etc/apt/sources.list را باز کرده و با استفاده از یک ادیتور متن و محتویات زیر را داخل آن قرار می‌دهیم:

nano /etc/apt/sources.list

deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse

این تنظیمات برای نسخه Xenial از توزیع ابونتو است. همچنین شما می‌توانید با استفاده از ترکیب زیر، بدون تغییر در متن برای نسخه‌ی مورد نظرتان، فایل sources.list را بسازید:

cat > /etc/apt/sources.list <<EOF
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-updates main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-backports main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-security main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-security main restricted universe multiverse
EOF

برای بازگشت به تنظیمات گذشته کافیست فایل پشتیبان را با دستور زیر جایگزین کنید:

cp -rfp /etc/apt/sources.list-bac-1 /etc/apt/sources.list

مخازن توزیع Arch

توزیع Arch از مجموعه‌ای از مخازن استفاده می کند. بدین صورت که اگر مخزنی پاسخگو نباشد، به سراغ مخزن بعدی می‌رود. پس برای آن‌که مخزن شما اولویت بالاتری داشته باشد، آدرس مخزن مورد نظرتان را باید در ابتدای لیست مخازن بگذارید.
ابتدا با دستور زیر از فایل اصلی نسخه‌ی پشتیبان بگیرید:

sudo mv /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist-bac-1

سپس فایل /etc/pacman.d/mirrorlist را با استفاده از یک ادیتور متن باز کرده و در ابتدای آن مخزن مورد نظرتان را قرار دهید:

nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Server = https://arch.docker-registry.ir/archlinux/$repo/os/$arch
# …

برای بازگشت به تنظیمات گذشته کافیست فایل پشتیبان را با دستور زیر جایگزین کنید:

cp -rfp /etc/pacman.d/mirrorlist-bac-1 /etc/pacman.d/mirrorlist

مخازن توزیع Manjaro

تنظیمات نصب مخزن مانجارو مانند توزیع Arch است.

ابتدا از فایل اصلی نسخه‌ی پشتیبان تهیه کنید:

sudo mv /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist-bac-1

سپس فایل /etc/pacman.d/mirrorlist را با استفاده از یک ادیتور متن باز کرده و در ابتدای آن مخزن مورد نظرتان را قرار دهید:

nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Server = https://manjaro.docker-registry.ir/stable/$repo/$arch

برای بازگشت به تنظیمات گذشته کافیست فایل پشتیبان را با دستور زیر جایگزین کنید:

cp -rfp /etc/pacman.d/mirrorlist-bac-1 /etc/pacman.d/mirrorlist

مخازن توزیع CentOS

ابتدا از پوشه مخازن CentOS پشتیبان تهیه کنید:

cp -rfp /etc/yum.repos.d /etc/yum.repos.d-bac-1

سپس مخازن خود را جایگزین کنید:

sed -i "s|^mirrorlist=|#mirrorlist=|g" /etc/yum.repos.d/*
sed -i "s|^#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=https://y.docker-registry.ir|g" /etc/yum.repos.d/*

برای بازگشت به تنظیمات گذشته کافیست فایل پشتیبانی را با دستور زیر جایگزین کنید:

cp -rfp /etc/yum.repos.d-bac-1/* /etc/yum.repos.d/