help-header

تفاوت دسترسی عمومی و خصوصی در فضای ذخیره‌سازی

هنگام کار با فضای ابری، برای ساخت صندوق‌چه و آپ‌لود فایل با گزینه‌ای به نام دسترسی نمایش عمومی برخورد می‌کنیم. در این مقاله می‌بینیم این گزینه چه کاربردی دارد. البته خوب است بدانیم که بعد از ساخت باکت و آپ‌لود فایل می‌توان این گزینه را فعال یا غیرفعال کرد. این گزینه کاربرد امنیتی دارد.

دسترسی نمایش عمومی هنگام ساخت باکت

صندوق‌چه‌ها با آدرس زیر در دسترس اند:

https://BUCKETNAME.ir-thr-at1.arvanstorage.com

اگر دسترسی نمایش عمومی برای صندوق‌چه غیرفعال باشد و آدرس صندوق‌چه را در مرورگر وارد کنیم، با صفحه‌ی زیر روبه‌رو می‌شویم که اطلاعات مفیدی به ما نمی‌دهد.

buckets-1.png

حالا دسترسی نمایش عمومی همین صندوق‌چه را فعال می‌کنیم. آدرس صندوق‌چه را در مرورگر وارد می‌کنیم و با صفحه‌ی زیر روبه‌رو می‌شویم که اطلاعات جامعی در مورد این‌که این باکت متعلق به چه کاربری است، حاوی چه فایل‌هایی با چه حجمی است، و آخرین بار چه زمانی فایل ویرایش شده، به ما می‌دهد.

buckets-2.png

پس اگر اطلاعات ما مهم اند، نباید دسترسی نمایش عمومی باکت فعال باشد، وگرنه اطلاعات فایل‌های داخل باکت در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

دسترسی نمایش عمومی هنگام آپ‌لود فایل

دسترسی نمایش عمومی برای فایل‌ها کمی متفاوت است. هنگامی که دسترسی نمایش عمومی برای فایلی فعال شود، این فایل با آدرس زیر در دسترس قرار می‌گیرد.

https:// BUCKETNAME.s3.ir-thr-at1.arvanstorage.com/FILENAME 
Example : https://testbucket.s3.ir-thr-at1.arvanstorage.com/testfile.txt

اگر این آدرس را در مرورگر وارد کنیم با صفحه‌ی زیر روبه‌رو می‌شویم:

buckets-3.png

حالا اگر دسترسی نمایش عمومی را برای این فایل غیرفعال کنیم، آدرس فایل تغییر می‌کند و به شکل زیر درمی‌آید:

https://s3.ir-thr-at1.arvanstorage.com/BUCKETNAME/FILENAME?AWSAccessKeyId=xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx&Signature=xxxxxxx%2Fs567z9%2F%2BBo%3D&Expires=1591864214

مثال:

https://s3.ir-thr-at1.arvanstorage.com/testbucket/testfile.txt?AWSAccessKeyId=fb28ba30-a96a-4872-b26a-38b5323e2743&Signature=4Zg7PjEsWtkGaB7t8ZMzZdM%2BoQI%3D&Expires=1591870125

این آدرس حاوی یک دسته پارامتر است که باعث می‌شود حدس‌زدنی نباشد و فقط شما به آن دسترسی داشته باشید. فقط اگر آدرس را در اختیار دیگران قرار دهید می‌توانند به این فایل دسترسی داشته باشند. هم‌چنین در انتهای این آدرس زمان منقضی‌شدن‌اش مشخص شده است.

buckets-4.png

پرسش: اگر دسترسی نمایش عمومی برای فایلی فعال باشد و آن را غیرفعال کنیم، از طریق کدام آدرس می‌توان به فایل دسترسی داشت؟
پاسخ: فایل فقط از طریق آدرسی که در زمان غیرفعال‌بودن نمایش دسترسی عمومی داشتیم در دسترس است.

پرسش: اگر دسترسی نمایش عمومی فایلی غیرفعال باشد و آن را به فعال تغییر دهیم، از طریق کدام آدرس می‌توان به فایل دسترسی داشت؟
پاسخ: فایل از راه هر دو آدرس در دسترس است، اما خوب است بدانیم آدرس حالت غیرفعال دسترسی عمومی، فقط تا پیش از تاریخ منقضی‌شدن در دسترس است و پس از آن، فقط از آدرس حالت فعال دسترسی نمایش عمومی دسترس‌پذیر است.