help-header

A Record چیست؟

A record یکی از رکوردهای DNS و وظیفه‌ی آن نگاشت یک نام دامنه به یک آدرس IPv4 است. دقت داشته باشید که رکورد مشابه دیگری از نظر عمکلرد به نام AAAA Record نیز وجود دارد. تنها با این تفاوت که با استفاده از آن، آدرس موردنظر به یک IPv6 نگاشت می‌شود.

قالب رکورد A

این رکورد را می‌توان ساده‌ترین نوع رکورد درنظر گرفت که در آن فقط یک نام دامنه و یک آدرس IPv4 وجود دارد. برای نمونه، اطلاعات داخل یک رکورد A می‌توانند چیزی مانند زیر باشند:

example.com A 12.34.56.78

دقت داشته باشید که کار یک سرور DNS که وظیفه‌ی آن یافتن آدرس IP یک دامنه است، با رسیدن به این رکورد پایان می‌یابد، چون IP موردنظرش را یافته است.